Referat af

Bestyrelsesmøde, DCH-Slagelse

tirsdag den 9. maj 2022

i klubhuset på Langøre 3

 

Tilstede: Jesper, Stephanie, Lotte, Tina, Charlotte og Jan.

Afbud fra: Stella

 

Dagsorden:

1.       Økonomi

Uafklaret da Stella ikke var til mødet.

Jesper sender en mail til Stella i dag, og vi skal have fulgt op på godkendelse af regnskab snarest.

 

2.       Nyt fra kredsen / Landsforeningen

Der er intet nyt.

 

3.       Nyt fra trænerne

Der er ikke noget nyt, men der bliver indkaldt til trænermøde snarest.

 

4.       Nyt fra udvalg

 

IGP og Rally har begge afholdt konkurrence siden sidste møde.

 

Vi skal have fokus på, at de forskellige grene i klubben hjælper hinanden, når der skal afholdes konkurrencer. Tilbagemeldingen fra både IGP og Rally er, at det har været gode konkurrencer, men IGP kunne godt have ønsket sig flere hjælpere.

                            

5.       Emner til nyhedsbrev, hjemmeside og Facebook

 

Tale vil gerne være webmaster på hjemmeside og Facebook, og det takker bestyrelsen ja tak til. Tale er allerede blevet administrator på Facebook, og skal tildeles rettigheder på klubmodulet.

 

 Vi snakkede om en ”Guide til medlemskab”, og den ligges på klubmodulet.

 

6.       Sociale tiltag – emne fra generalforsamling

 

Et punkt fra generalforsamlingen er, hvad vi kan gøre for at skabe noget mere socialt sammenhold i klubben.

 

Fællestræning var en af mange muligheder som var på bordet, og da vi har mange hold i klubben om tirsdagen i forvejen, har vi valgt at lave Fællestræning tirsdag den 14. juni.

 

Træning bliver fra 18-19. Derefter griller vi, hvor klubben giver maden, og man kan købe drikkelse. Der udsendes mail hurtigt, og så bliver der holdt et lille planlægningsmøde ugen før, tirsdag den d. 7. juni 18.30.   

 

Vi arbejder også på en foredragsaften, og der var i det hele taget mange forslag bordet rundt. Mange af dem var nogen, som aktivitetsudvalget gerne skal med ind over.

 

7.       Max træningstid – emne fra generalforsamling

 

Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at træningstiden er max en time.

Vi debatterede forskellige muligheder, og der er både for og imod. Noget af det som bestyrelsen gerne vil sikre, er at alle føler de får noget for deres træningsgebyr, og så er der det rent praktiske i det, at der skal være plads til alle hold på banerne hen over ugen, i et fornuftigt tidsrum.

 

Bestyrelsen er nået frem til følgende:

Træningstiden er som udgangspunkt en time, men omvendt så er der ikke noget galt i, at træningstiden forlænges nu og da, hvis trænere og hundeførere har lyst. Forudsætningen er dog, at det ikke er til gene for efterfølgende hold.

 

8.       Kamera overvågning i klubhus – emne fra generalforsamlingen

 

Vi diskuterede emnet, og snakkede om indbruddene generelt.

Vi tror at det hjælper, når der ikke er nogen olietank at stjæle fra, men der vil blive opsat attrap-kameraer og blive mærket med klistermærker, da det er muligt at lave dette stort set omkostningsfrit.

 

9.       Eventuelt

 

Klubben deltager på Dyrenes dag i Slagelse, søndag den 26. juni. Det er et arrangement hvor vi gerne vil vise hvad klubben kan på tværs af holdene, og vi håber derfor også at vi kan finde deltagere fra de forskellige hold. Trænerne vil orientere om dette, ligesom der vil blive udsendt info.

 

Vi har fået en forespørgsel fra DcH Skælskør, om muligheden for at lave noget sammen til Dyrenes dag, Bestyrelsen mener at det kunne være en mulighed, og der er derfor planlagt et planlægnings / forventningsafstemningsmøde den 17. maj med Skælskør.

 

Vi snakkede om muligheden for at tilbyde eller give en klubtrøje til trænere og måske hundeførere, så vi også får vist flaget noget mere. Jesper og Tina undersøger nogle muligheder.

 

Referat fra generalforsamlingen blev godkendt, og kan ligges på hjemmesiden.

 

10.   Dato for næste møde

 

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 2. august kl. 18.00.

 

 

 

Referent: Jan Høgh

Nyheder

Sponsorer