Referat af

Bestyrelsesmøde, DCH-Slagelse

tirsdag den 30. november 2021

i klubhuset på Langøre 3

 

Tilstede: Jesper, Tina, Charlotte, Stephanie og Jan.

Afbud fra: Lotte og Stella.

 

Dagsorden:

1.      Økonomi

Der er ca. 150.000 i kassen. Ingen større ændringer siden sidst.

 

2.      Nyt fra kredsen / Landsforeningen

Intet nyt.

 

3.      Nyt fra trænerne

Nogle bestyrelsesmedlemmer deltog på sidste trænermøde.

Der var på mødet utilfredshed med kommunikationen fra bestyrelsen og i klubben generelt. Bestyrelsen tager kritikken til efterretning, og har også kommunikation på som et punkt i dag.

 

4.      Nyt fra udvalg

Konkurrenceudvalget: Ønsker at afholde klubkonkurrence den 2. april, og har budt ind på kredskonkurrencer den 21. august.
 

IPG: Afholder prøve den 24. april.

Den 20. marts vil IPG afholde fællestræning for hele kredsen.

 

Rallyudvalget: Har budt ind på konkurrencer den 7. maj og 27. august.

 

Husudvalget: Arbejder på en arbejdsdag i slutningen af januar, primært i og omkring huset.  

 

5.      Emner til nyhedsbrev (og hjemmeside og Facebook)

Vi drøftede om navn på Facebook grupper skal ændres. Der var enighed om, at der skal være større forskel på den offentlige og medlemssiden, så man ikke kommer i tvivl.

Beskrivelse af hold og udvalg på hjemmesiden skal opdateres. Navne under udvalg slettes, så de ikke skal opdateres følgende.

 

6.      Generalforsamlingen

Jesper, Charlotte og Tina er på valg. Alle ønsker genvalg.

Generalforsamling bliver afholdt den 15. januar, med aktivitet fra 10-12, mad klokken 12 og efterfølgende generalforsamling.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.

Indkaldelse til generalforsamling sender vi ud i god tid forinden.

 

7.      Kommunikation / forretningsgang for bestyrelsen

Vi drøftede kritikken omkring mangelfuld kommunikation, og blev enige om følgende:

Vi skal have en fysisk kalender i klubhuset som vi havde tidligere, og være bedre til at lave opslag, både i klubhuset, på hjemmesiden og Facebook.

Kalender på hjemmesiden opdateres allerede med dato for kommende bestyrelsesmøde, men det er besluttet at dagsorden for næste møde også skal fremgå her, så medlemmerne kan se hvad vi arbejder med. Vi vil opfordre medlemmer til at komme med forslag løbende, før bestyrelsesmøder mv.

 

8.      Eventuelt

Løs snak om muligheder for indendørs træning. Vi snakkede bl.a. om, om man kunne bygge en hal, leje noget eller lignende.

Vi snakkede også om mere udendørslys. Udfordringen er, at vi reelt ikke må sætte flere master op, men vi vil se på hvad der kan lade sig gøre.

 

9.      Dato for næste møde

Næste møde bliver afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Referent: Jan Høgh

Nyheder

Sponsorer