Retningslinjer for arbejdet i bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på Generalforsamlingen efter de regler, som fremgår af vedtægterne.

Bestyrelsen af holder konstituerende møde straks efter Generalforsamlingen og vælger næstformand og sekretær.

Bestyrelsens hovedopgaver er:

1. At sikre, at der er sammenhæng mellem foreningens formål og aktiviteter

2. At sikre, at vedtægterne overholdes

3. At styre økonomien

4. At sikre at medlemmerne har indflydelse på foreningen

5. At arbejde med at skabe langsigtede og fælles mål for foreningen

Der nedsættes udvalg/arbejsgrupper under bestyrelsen efter behov, men det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for, at opgaverne bliver udført.

Møder:

Formanden indkalder til møde den dato, der blev besluttet på sidste møde.

Sekretæren udsender dagsorden, så alle får mulighed for at forberede sig.

Opstår der en hastesag kan dagsordenen udvides på mødet, hvis de tilstedeværende medlemmer er enige om det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis et flertal af medlemmerne er tilstede.

Hvis noget ikke kan vente til næste bestyrelsesmøde sendes mail ud til alle, og flertallet beslutter.

Fremover skal opsamling på beslutninger via mail tages op på bestyrelsesmøde.

Referat:

Sekretæren udarbejder referat af mødet og sender det ud på mail til kommentarer og rettelser. Når alle har svaret og referatet er rettet til betragtes referatet som godkendt og sættes i mappen i klubhuset og på hjemmesiden til information for klubbens medlemmer.

Referatet godkendes officielt på næste møde.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 17.4.2019

Nyheder

Sponsorer