Referat af Generalforsamling i DcH Slagelse

Lørdag den 11. januar 2020

i klubhuset på Langøre 3

Stemmeberettigede er kun medlemmer, der kan fremvise kvittering for betalt kontingent for 2020.

Tilstede var 27 medlemmer

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Arne Riis blev foreslået og valgt. Arne konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og var lovlig

2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

Formand Jesper Johansen fremlagde beretningen mundtlig. Lægges som bilag

Beretningen blev godkendt

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Kasserer Stella Nyberg fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab.

Regnskabet ser anderledes ud i år end tidligere, da det er lavet efter en skabelon, som kommunen har besluttet skal benyttes fremover af alle klubber og foreninger, der modtager tilskud.
Teksten i skabelonen passer ikke helt til vores brug, men alle beløb er sat ind, og der er balance.
Der var et spørgsmål til indtægter og udgifter til konkurrencer, idet rubrikkerne indeholder både de indtægter og udgifter, vi henholdsvis får fra deltagergebyr og har til vores egne konkurrencer, og de indbetalinger af deltagergebyr, der er til vores konto for deltagelse i konkurrencer i andre klubber. Disse deltagergebyrer er blevet udbetalt til de afholdende klubber, og figurerer derfor som en udgift.
Stella svarede, at der fra i år kun vil figurere indtægter og udgifter fra vore egne konkurrencer, idet man i det nye system skal betale deltagergebyret direkte ved tilmelding
 
Regnskabet blev godkendt

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 800,00 for 2021 samt, at træningsgebyret for 2020 forbliver uændret på kr. 450,00.
 
Forslaget blev vedtaget

5. Indkomne forslag.

Olen Larsen foreslog, at proceduren ved ønske om oprettelse af nye hold skulle være, at forslag drøftes i trænergruppen, og at trænerudvalget indstiller til bestyrelsen, der har den endelige godkendelse
 
Forslaget blev vedtaget

6. Valg af formand: På valg er:

Jesper Johansen – modtager genvalg

Jesper Johansen blev genvalgt

7. Valg af kasserer – ikke aktuel i år

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Lotte Kroghdahl – modtager ikke genvalg

Tina Høy - modtager genvalg

Bjarne Pedersen Ebbesen - modtager genvalg

Charlotte Steinmann blev foreslået.

Charlotte, Tina og Bjarne blev valgt

9. Valg af 2 suppleanter.

Stine Bjørnstad Thorvil og Olen Larsen blev valgt

10. Valg af 2 revisorer.

Ragnhild Bæk Larsen og Arne Riis blev valgt.

11. Valg af 1 revisorsuppleant.

Christina Gjermandsen blev valgt

12. Valg af 3 medlemmer til aktivitetsudvalg.

Annie Hansen, Charlotte Johansen og Stephanie Nielsen blev valgt

13. Valg af 2 medlemmer til husråd

Jesper Johansen og Kai Andersen blev valgt

14. Valg af 2 medlemmer til konkurrenceudvalg for DcH-program

Karin Hedegård og Stella Nyberg blev valgt

15. Valg af 2 medlemmer til konkurrenceudvalg for Rally

Charlotte Steinmann, Majken Olsen og Stephanie Nielsen blev valgt

16. Valg af 2 medlemmer til konkurrenceudvalg for IPO

Lotte Jensen og Jesper Johansen blev valgt

14. Eventuelt.
- Da klubbladet ikke længere udkommer p.g.a. manglende indlæg, har bestyrelsen besluttet, at der vil blive udsendt et nyhedsbrev, når der er noget nyt at skrive om. Nyhedsbrevet vil blive udsendt på mail til alle medlemmer, lagt på hjemmesiden samt opslået i klubhuset.
 
- Der er behov for, at beskrivelsen af de enkelte udvalgs opgaver bliver tydeliggjort.
Der er en beskrivelse for alle udvalg i opslagsmappen i klubhuset, og beskrivelsen vil blive lagt på hjemmesiden.
 
- Det er et ønske, at datoer for arrangementer bliver meldt ud så tidligt som muligt samt,at der bliver sat opslag op i klubhuset.
Jesper kopierer og opsætter opslag. Stella sender ud på mail til alle. Datoer for arrangementer vil også kunne ses i kalenderen på hjemmesiden.
 
Generalforsamlingen blev afsluttet med, at der blev holdt 1 minuts stilhed til minde om Erling
 
Referent Stella Nyberg
 
Bilag:
 
Formandens beretning

I 2019 blev vi ramt af stor sorg, da Erling sov stille ind efter længeres tid sygdom. Erling var i mange år medlem af klubben, og var DCH mand af hele sit hjerte. Udover træner i klubben var han også adfærdskonsulent og kredsinstruktør og højt respekteret for hans store faglighed. Vi savner hans altid lidt skæve måde at se på tingene.

Igen var vi med til DM med fire dygtige hundeførere. To i lydighed og to i rally, super godt gået, og tillykke med resultaterne.

Så vil jeg gerne takke alle, som har givet en hånd med. Om det er trænere eller udvalgsmedlemmer, eller de som kommer og hjælper hver gang, vi beder om hjælp

Vi har fået indført klubmodul, og en stor tak til Stella som har stået for det. Det er en helt ny måde at vi skal til at tilmelde os på både til vores hold, men også til konkurrencer og kurser.

Jesper Johansen

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

- Formand Jesper Johansen – valgt på generalforsamlingen

- Næstformand Karin Hedegård

- Kasserer Stella Nyberg

- Sekretær Jan Høgh Jensen

- Medlem Charlotte Steinmann

- Medlem Bjarne Pedersen Ebbesen

- Medlem Tina Høy

Næste møde er den 29. januar kl. 19.00 i klubhuset

Referent Stella Nyberg

Nyheder

Sponsorer