Referat af Generalforsamling i DcH Slagelse

torsdag den 24. juni 2021 kl. 18.30

i klubhuset på Oksebrovej

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

Kai Andersen blev foreslået og valgt. Kai konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og lovlig.

2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

Formand Jesper Johansen fremlagde beretningen mundtlig. Beretningen var meget kort, selvfølgelig pga. corona.

Formandens beretning gav anledning til debat, bl.a. om klubmodulet og Facebook, og aktivitetsniveauet i klubben generelt. Der blev også stillet spørgsmål vedr. klubbens målsætninger, og om man kunne have gjort mere for at fastholde medlemmer og synliggøre klubben i en tid præget corona.

Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Kasserer Stella Nyberg fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab.

Stella nævnte bl.a. at klubben har fået penge retur fra kredsen, som en slags corona støtte, og generelt er regnskabet præget af det lavere aktivitetsniveau i 2020.

Der blev stillet spørgsmål til medlemstallet, og der blev af bestyrelsen svaret at det er lidt lavere end normalt, men at det også er normalt med variation hen over året. Mange starter op på hvalpeholdet, og ønsker ikke at gå videre når de er færdige.

Der blev i samme forbindelse spurgt ind til den indtægtsnedgang, som ikke skyldes manglende konkurrenceafholdelse, og der blev svaret at det også skyldes det lavere medlemstal. Både indtægter og udgifter er lidt lavere end tidligere år.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 800,00 for 2022 samt, at træningsgebyret for 2021 forbliver uændret på kr. 450,00. 

Forslaget blev vedtaget.

5. Indkomne forslag.

Der var indkommet 3 forslag:                     

Tale Svindseth stillede forslag om, at klubmodulet bruges mere aktivt, herunder til betalingsløsninger som dankort og mobilepay, ved indmeldelse i klubben, og ved tilmelding til hold og konkurrencer.

Tale gjorde også opmærksom på, at alle vores hold står som optaget i klubmodulet, og mente at det kunne afholde nogle fra at tilmelde sig.

Forslaget gav anledning til en længere debat, om betalingsløsninger, muligheder og erfaringer med klubmodulet, men også om målsætninger for klubben, og signalværdien af hjemmesiden og Facebook siden.

Forslaget kom ikke til afstemning, men der var enighed om, at det er noget bestyrelsen skal arbejde videre med.     

Nina Schierbeck stillede forslag om, at Trænerudvalget kun skal bestå af aktive trænere, dvs. trænere som har et hold.

Forslaget gav anledning til debat om trænerudvalgets arbejde, og herunder fordele og ulemper ved, at alle trænere er med i udvalget. Efter debatten trak Nina forslaget tilbage.

Lotte Krogsdal stillede forslag om, at vores udearealer kun benyttes af egne medlemmer, egne hold og konkurrencer og arrangementer i DcH regi.

Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at arealet ikke lånes ud, så derfor er forslaget ikke så aktuelt, og Lotte trak forslaget tilbage.

Men nogen medlemmer har fået indtryk af, at vi tidligere har lånt træningsbanen ud til AOF, hvilket dog ikke er tilfældet, men det gav anledning til en debat om, hvilke vilkår der gælder for arealet. Formanden lovede at undersøger med kommunen, præcis hvilke vilkår der gælder for arealet.     

6. Valg af formand.

- ikke aktuel i år.                                  

7. Valg af kasserer. På valg er:

Stella Nyberg                     - modtager genvalg.

Stella Nyberg blev genvalgt.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 

Karin Hedegård                  - modtager ikke genvalg

Bjarne P. Ebbesen              - modtager ikke genvalg

Jan Høgh                            - modtager genvalg

Lotte Jensen var ikke til stede, men havde tilkendegivet at hun gerne ville stille op.

Stefanie Nielsen blev foreslået.

Jan Høgh, Stefanie Nielsen og Lotte Jensen blev valgt.

9. Valg af 2 suppleanter.

Olen Larsen og Kim Mortensen blev valgt.

10. Valg af 2 revisorer. 

Ragnhild Bæk og Nina Schierbeck blev valgt.

11. Valg af 1 revisorsuppleanter.

Arne Riis blev valgt.

12. Valg af 3 medlemmer til aktivitetsudvalg

Anni Hansen, Tale Svindseth og Stephanie Nielsen blev valgt. 

13. Valg af 2 medlemmer til husråd.

Jesper Johansen og Kai Andersen blev valgt.

14. Valg af 2 medlemmer til konkurrenceudvalg for DcH-program.                                        

Torben Schierbeck og Kai Andersen blev valgt.

15. Valg af 2 medlemmer til konkurrenceudvalg for Rally.

Charlotte Steinmann, Stephanie Nielsen og Maiken Olsen blev valgt.

16. Valg af 2 medlemmer til konkurrenceudvalg for IPO.

Lotte Jensen og Jesper Johansen blev valgt.

17. Eventuelt.                                       

Vi fejrede Ragnhild Bæk for 30 år som hundefører i klubben, samt Stephanie Nielsen og Jesper Johansen for 10 år.

Nina Schierbeck foreslog at vi ”går for en hjertestarter”, evt, i samarbejde med de andre klubber på Oksebrovej. Nina vil gerne undersøge hvad det går ud på. Anni Hansen mente at Schæferhundeklubben også kunne være interesseret.

Torben Schierbeck opfordrede til, at bestyrelsen søger midler hos hovedorganisationen.

Flere spurgte ind til manglende konkurrencer i klubben i år og sidste år.

Der var et konkret spørgsmål, om vi kunne nå at afholde klubmesterskab i år. Det er ikke planlagt endnu, men det kan nås endnu. Det nyvalgte konkurrenceudvalg mødes snarest.

Tale Svindseth spurgte ind til, om der mangler trænere. Svaret var, at der godt kunne bruges flere aktive trænere. Charlotte Steinmann fortalte i den forbindelse, at der til trods for manglende trænere, altid har været plads til hundeførere der ønskede at gå videre efter hvalpeholdet.

Formanden fortalte, at der har været afvist hunde til hvalpeholdet, og at det er en prioritet for klubben, at dem der er startet på hvalpehold, altid har mulighed for at gå videre.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Referent Jan Høgh

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

- Formand Jesper Johansen – valgt på generalforsamlingen 2020.

- Næstformand Charlotte Steinmann

- Kasserer Stella Nyberg

- Sekretær Jan Høgh

- Medlem Tina Høy

- Medlem Stephanie Nielsen

- Medlem Lotte Jensen

Næste bestyrelsesmøde er den 27. juli kl. 18.00 i klubhuset.

Referent Jan Høgh

Nyheder

Sponsorer