Referat af Generalforsamling i DcH Slagelse

lørdag den 30. april 2022

i klubhuset på Oksebrovej.

Dagsorden: 

 

1.      Valg af dirigent. 

Peter Gensø blev foreslået og valgt. Peter konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og lovlig.

 

2.      Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

Formand Jesper Johansen fremlagde beretningen mundtlig. Dette er et lille uddrag

Jesper forklarede, at det ”skæve tidspunkt” for generalforsamlingen skyldtes Corona, men fremhævede også, at vi ikke har været ramt af Corona i samme grad som tidligere år.

Vi har startet nyt hvalpehold, men der er flere som gerne vil ind, og vi tager alle dem vi magter.

Jesper takkede Tale for at være startet som træner, og så har vi også fået en ny aspirant som er godt i gang med grunduddannelsen.

Jesper fortalte også om et nyt tiltag med nosework, som vi arbejder på at kunne tilbyde. Det kræver dog at vi har en træner med overbygningen, men der er heldigvis en som er interesseret.

Vi har afholdt klubmesterskab i lydighed, et fint arrangement, men tilslutningen kunne være større. Der har også være afholdt IPG-konkurrence, og i næste weekend er der Rallykonkurrence.

Vi har også holdt arbejdsdag, og Jesper takkede for alle der gav en hånd med. 

Herefter talte Jesper en del om det i sociale i klubben, og appellerede til, at vi arbejder mere på at få gang i den del af klubben. Og hvis nogle sidder med gode idéer, så skal man endelig komme med dem.               

Vi skal være med til Dyrenes dag 26. juni. Der kommer et opslag som folk kan melde sig på, og der skal laves opvisning.

Vi har været plaget af indbrud, og der har været stjålet sodavand og kaffe. Det er træls, og ofte ødelægger de for mere end de stjæler for.

Der har også været stjålet fyringsolie, og derfor har vi også manglet varme i klubhuset flere gange i vinter, og nu er oliefyret så også gået i stykker. Men på næste fredag starter de på at installere en vandvarmer, så vi i det mindste har varmt vand, og så er det planen at der skal opsættes en varmepumpe, men her er leveringstiden lang. Vi håber at der er varme i klubhuset i efteråret 

Beretningen blev godkendt.

 

3.      Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Regnskabet var ikke godkendt på dagen for generalforsamlingen.

Nina Schierbeck, som er valgt som revisor, efterlyste nogle oplysninger. Nina kunne ikke sige at der var noget galt med regnskabet, men manglede oplysninger for at kunne revidere det rigtigt.

Der var enighed blandt deltagerne om, at det var en udfordring der skal løses hurtigst muligt.

Der var dog også stemning for, at kasserer Stella Nyberg fremlagde regnskabet som det var, og ingen havde indvendinger imod, at regnskabet bliver godkendt efter generalforsamlingen.

Kan regnskabet mod forventning ikke godkendes, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Stella fremlagde og gennemgik herefter regnskabet.

Nina spurgte til værdiansættelsen af alle de halsbånd vi har, og om den måske skulle nedskrives, og hvor de er. Jesper forklarede, at de mange halsbånd reelt er en masse rustfri kæde, og at et medlem har stået for at lave dem til halsbånd, og derfor også opbevarer dem. Jesper var dog enig i, at værdien af halsbåndene skal nedskrives.

Charlotte Johansen spurgte ind til udgifter til hjemmeside. Stella forklarede, at beløbet her ikke er til Klubmodulet, men i stedet til vores domænenavn, altså dch-slagelse.dk.

Charlotte spurgte også ind til udgiften til konkurrencer, som er identisk for 2020 og 2021.

Nina foreslog en anden opstilling af regnskabet, hvor forrige års regnskab også fremgår.  

 

4.      Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

         Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 800,00 for 2023

         samt, at træningsgebyret for 2022 forbliver uændret på kr. 450,00.

         Forslaget blev godkendt.

 

5.      Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.        

 

6.      Valg af formand.                                                 På valg er:

                                                                                       Jesper Johansen – modtager genvalg     

Jesper Johansen blev genvalgt.

                                 

7.      Valg af kasserer.                                                 Ikke aktuelt i år.                

                     

8.      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.                      På valg er:

                                                                                       Charlotte Steinmann– modtager genvalg

                                                                                       Tina Høy - modtager genvalg

         Tina Høy og Charlotte Steinmann blev genvalgt.

 

9.      Valg af 2 suppleanter.

         Olen Larsen blev genvalgt og Torben Schierbeck blev valgt.

 

10.    Valg af 2 revisorer.

         Ragnhild Bæk og Nina Schierbeck blev genvalgt.

 

11.    Valg af 1 revisorsuppleanter.

         Jane Olsen blev valgt.

 

12.    Valg af 3 medlemmer til aktivitetsudvalg.

Anni Hansen, Charlotte Johansen og Stephanie Nielsen blev valgt. 

 

13.    Valg af 2 medlemmer til husråd.

Jesper Johansen og Jan Høgh blev valgt.

 

14.    Valg af 2 medlemmer til konkurrenceudvalg for DcH-program.

Torben Schierbeck blev valgt. Kai Andersen blev valgt med forbehold, da han ikke var tilstede, og hvis han ikke ønsker at være med, så vil Charlotte Johansen indtræde i udvalget i stedet for.

 

15.    Valg af 2 medlemmer til konkurrenceudvalg for Rally.

Charlotte Steinmann og Stephanie Nielsen blev valgt.

 

16.    Valg af 2 medlemmer til konkurrenceudvalg for IPO.

Lotte Jensen og Jesper Johansen blev valgt.

17.    Eventuelt.        

Nina Schierbeck kom med forslag til, hvordan vi får noget mere socialt i klubben, og mente at når nogle hold laver pauser midt i træningstiden, som de afholder ude på pladsen, så går det ud over det sociale. Der var også referencer til da klubben lå på Grønningen, som mange husker som mere socialt. Jesper kommenterede på det, ved at sige at det var svært når alle træner på forskellige tider.

Torben Schierbeck foreslog at vi lavede fællestræning oftere. Jesper svarede på det ved at sige, at det har været prøvet før, men det er svært at samle folk, da mange ikke har tid. Men Jesper ville gerne prøve igen.

Torben foreslog også, at instruktørende skulle gøre mere for at orientere holdende og lokke folk med.

         Ragnhild fortalte, at det også var instruktørende der var primus-motor på det førhen.

Lotte Jensen kommenterede på det, og mente at det generelt var svært få folk til at være med, med den fritid de (ikke) har.

Charlotte Johansen fortalte, at der før Corona var planlagt temaaftener, og foreslog at vi fik gang i det igen. Peter Gensø svarede ved at sige, at der var mange gode kræfter i klubben, så sådan nogle aftener kunne blive rigtig gode.

         Tale Svindseth efterlyste mere kommunikation, og at vi brugte vores platforme bedre.

Peter Gensø foreslog, om vi kunne bruge Tale, da hun har en professionel karriere med kommunikation.

Jesper svarede, at han havde snakket med Tale om det tidligere, men der var et problem i forhold til en administrator. Der var stemning for, at det var et emne bestyrelsen skal have løst.

Stella Nyberg argumenterede for, at vi huske at bruge hjemmesiden til alt kommunikation, da ikke alle er på Facebook. 

Jan Buchwald mente at der var for mange grupper og steder man skulle holde sig orienteret, og ville gerne have det forenklet.

Charlotte Johansen ville gerne gøre op med klubbens holdning til, at man kun må træne en time per hold. Hun mente ikke at det er tilstrækkeligt med en time til f.eks. at træne en A-hund. Det gav anledning til en del debat.

Lotte Jensen spurgte, om hvalpeholdet så skal have rabat, fordi en hvalp ikke kunne træne så længe? 

Nina Schierbeck foreslog, at klubben evt. kunne overveje differentieret træningsgebyr, så hold med længere træningstid evt. kunne koste mere.

Charlotte Steinmann fortalte, at emnet har været behandlet af bestyrelsen tidligere, men ville gerne tage emnet op igen. Jesper Johansen var enig, og bestyrelsen vil behandle spørgsmålet om træningstid igen.

         Jane Olsen forslog om vi ikke skulle lave overvågning i klubhuset.

Jesper Johansen havde under formandens beretning nævnt, at han ville opsætte attrap-kameraer, men var ikke afvisende over for rigtig overvågning. Dog rejser det spørgsmål om, hvem der skal håndtere det, hvis der faktisk sker noget. Også dette vil være et spørgsmål for bestyrelsen.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.


Referent Jan Høgh

 

 

Efter generalforsamlingen var bestyrelsen samlet, men der er ingen ændringer, og bestyrelsen er fortsat konstitueret således:

- Formand Jesper Johansen – valgt på generalforsamlingen 

- Næstformand Charlotte Steinmann

- Kasserer Stella Nyberg

- Sekretær Jan Høgh

- Medlem Tina Høy

- Medlem Stephanie Nielsen

- Medlem Lotte Jensen

 

Referent Jan Høgh

Nyheder

Sponsorer